Győr, Domb utca 1.
Tervezés: 2004
Kivitelezés: 2005-2006

 

Építészet, belsőépítészet:
Patartics Zorán

 

Építész munkatársak: Kádár György, Orlovits Balázs, Gönye Péter, Gyöngyös Péter, Pribeli Tamás, Bregó Krisztián
Szerkezet tervező munkatárs (szigetelések, lapostetők, hőtechnika): Perényi László
Akusztikus tervező és zajvédelmi munkarész: Wittner Kálmán
Tűzvédelmi munkarész: Lipinka Zsolt
Statika: Dr Meskóné Békefi Diána
Gépészet: Jeszták Urszula
Közművek: Dittrich Ernő
Villamos terv: Horváth József
Kertészet: Tóth Réka

 

Tervező:
Horváth és Patartics Építész Iroda Kft

 

Építtető:
Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság

 


 

 Somogyi Krisztina: Érték és Ítélet
- Alaprajz 2006/6
 

 Cságoly Ferenc: Anyag és szellem viszonyáról két új ház kapcsán
- Új Magyar Építőművészet 2006/5 
 

 


 

Patartics Zorán: Beavató beszéd

- a Győri Ítélőtábla 2006. november 17-i átadási ünnepségén elhangzott szöveg bővebb, szerkesztett változata

 


 

Architek-túra. A Győri Ítélőtábla épülete. Szerkesztő: Gyarmathy Dóra 

Katolikus rádió

2013.06.07.

 

 

Architek-túra. A Győri Ítélőtábla épülete. Szerkesztő: Gyarmathy Dóra

 

Győr városa a bírósággal és az ügyészséggel közösen írt ki tervpályázatot a két beruházás és környezetük tervezésére. A helyszín ellentmondásos. Miközben közel fekszik a belvároshoz, valamint az igazságszolgáltatás és a kapcsolódó intézmények épületeihez, egyszerre városszéli helyzetben is van, annak minden minőségi velejárójával. A tömb tényleges átalakulását, megújulását a zárványszerűen itt maradt régi telekstruktúra, a lakó-, intézményi, ipari és közlekedési-kereskedelmi (Shell kút) funkciók keveredése gátolja. A tervezés során nem csak az épületek bonyolult programjára, de a jelentős középületek és a méltatlan környezet ellentmondásaira is válaszokat kellett keresni. Mindezt egy olyan jogásztársadalom megelégedésére, amely alapvetően a száz-százötven évvel korábban épült bíróságokban látja hivatásrendjének építészeti megjelenítését, és nem ok nélkül, hiszen az ezeket követő bírósági épületek közül csak kevés volt képes a tartalmat kifejezni, vagy a műfajt megújítani. Számomra alapvető kérdés, hogy hogyan és mennyivel lehet közelebb jutni egy új bírósági épülettel az igazságszolgáltatás mai valóságához és lényegéhez úgy, hogy a megújítás során ne vesszenek el a történeti épületek által felépített kötődések.

 

 

 

 

 

Koncepció
 
Az épület építészeti megfogalmazása nem választható el a tömb problematikájától.
 
A tömb tulajdonosi szerkezete, és ebből kifolyólag a térszerkezete is meglehetősen zavaros. A vasút és a főútvonal által kijelölt raszter ezen a területen nem jutott érvényre. A korábbi telekosztás részben fennmaradt, de a főutak rendszere a kereteit átszabta. A jelenlegi tulajdoni viszonyok nem engedik, hogy egy kívánt átrendezés megtörténhessen, a tervezett két beruházást (az Ítélőtábla és a Fellebbviteli Főügyészség épületeit) így racionálisan a meglévő keretek között lehet csak megvalósítani.
 
A város távlati szándéka, hogy az Ítélőtábla és a Fellebbviteli Főügyészség épületei az elfogadott térbeli szerkezetben is váljanak egy leendő igazgatási-irodai negyed meghatározó építészeti elemeivé, gerjesszék a tömb átépülését, és jelöljék ki annak minőségét. Ehhez a két háznak a nem éppen optimális térszerkezetben erős kisugárzású és rendteremtő tényezővé kell válnia. Az új, remélt rendet a meglévő struktúra erősítésével nem, csak az egymáshoz való viszonyukkal lehetnek képesek megteremteni.
 
Az épületek karakterében a méltóság mellett erény, ha a reprezentáció mérsékelten jelenik meg. Ennek oka kettős: Egyrészről a térbeli helyzetük nem csak bizonytalan, de a tömb szempontjából nem is központi. Másrészről egy eltúlzott minőség (mint pl. egy teljes egészében kővel burkolt, pompás épület) esetén furcsán beékelődhetnek a tömb jelenlegi, és a további – feltételezhetően kevésbé minőségi – épületei közé. A túlzott minőség és építészeti reprezentáció helyett az adott közegben máshol keresendő az értelmezés lehetősége.

 

 

 

 

 

Számomra nyilvánvaló, hogy egy ilyen épület tartalmának kivetülése a jó építészeti megoldás elengedhetetlen velejárója. Ugyanakkor az is fontos, hogy ez ne legyen nagyon direkt. Ne egy elem, attribútum vagy stílus uralja, hanem belülről sugározzék. Úgy vélem, a helyénvaló mai háznak nem külleme van, hanem természete, viselkedése, aurája.
 
A ház alakításában meghatározó szempont az a kiszolgáltatottság, ami a telek adottságaiból, a körüljárhatóságból, a szigetszerű beágyazottságból és a környezet eltérő építészeti minőségeiből fakad. Ráadásul a környezetből nem következik egyértelműen a megközelítés iránya, de bizonyosan eltér a fő látványétól (láthatóságétól).
 
A főhomlokzat – mint látvány – a Domb utcai. Ez az épület észlelésének legfőbb iránya, a főútról és részben az épülethez közelítve is. Ugyanakkor a Domb utca keskeny, alárendelt utca, a parkolás itt nem megoldható. Továbbá más építészeti feszültségek miatt – mint amilyen a Shell-kúttal való viszony – célszerű a házat az Újlak utcától hátra húzni, ami a parkoló kialakításon túl a tömbbelső kiüresedésének problémáját is részben kezeli.
 
Az épület a háromszög alakú telket három részre osztja, szélességében teljesen kitölti, de a háromszög hosszoldalainak csak középső harmadát veszi el. Két irányban a telek szinte kifut a ház alól. Az Újlak utca irányában a kifutás – a homlokzati felület arányai és jellege miatt – ’előteret’ képez, míg ’hátrafelé’ park minőségű tömbbelsőt, egyben a házhoz is tartozó zöldfelületet. A helyzet sármja, hogy miközben a Domb utcáról a ház közvetlenül nem közelíthető meg (hisz nem volna értelme), a legrangosabb homlokzat mégis ez. Valójában egy hártyáról van szó, amely mögé a sarkokon lehet belépni, és a bejárat – az oldalhomlokzatok irányából megközelítve – így az épület tömegén belül járva érhető el. A sarkok kitüntetett pontokká, résekké válnak.
 
A környezet és az épületbe lépés közé ’folyamatot’, ’útvonalat’ terveztünk, amely az érkezőt áthangolja, és felkészíti a megérkezésre. Ezen túl az ’útnak’ kettős feladata van:
  1. A történeti bírósági épületek érkezési élménysorát pótolni, miközben a belső terek sorában erre egy mai beruházói program nem kínál lehetőséget.
  2. Egy szinttel elemelni a belépést a környezettől, ezzel szimbolikusan elszakadni attól.
A szinte magába visszaforduló déli homlokzat az érzetet erősíti, hogy a ház az északi (Domb utcai) homlokzata mögé rendeződött. Ez a viselkedés teszi elfogadhatóvá a hátsó homlokzat tényét. Síkjai között természetesen alakulnak ki a rétegek, amelyek a megjelenésben terhes elemeket befogadják: kukatároló, gazdasági bejárat, lakásokhoz vezető kapu, parkolószint megközelítése, büntetésvégrehajtás busz bejárata.
 
A megszokottnak tekinthető bírósági épületek többnyire egy zárt rendbe, az utca beépítésébe illeszkednek, vagy egy városi térnek a helyzetüknél fogva is jelentős épületei. Ez a ház nem ilyen. A térben úszik, s a megoldás a telek téri helyzetéből következik.
 
A külső viszonylatok változó minőségére reagálva más és más a forma határainak megfogalmazása és minősége. A változó minőség és mérték ugyanakkor az épületet körbejárva az ’egy azonos házhoz való tartozás’ érzetével kell bírjon. Ebben a játékban a legjelentősebb oldal az északi, mely az oszlopok síkjában is megtörik (így részben öt oldalú ez a ház), és amely a legmarkánsabban kétrétegű. Kétrétegűsége az épület megközelítésének eszköze, vagy talán inkább módja. A rétegességből fakadóan a forma (tömeg) és a belső terek határa (a ház külső fala) nem azonos. A két határ között alakul ki a réteg, amely megoldást kínál a környezet adottságai miatt bizonytalan megközelítés problémájára.
 
A beépítés és a telek egységét a tömbbelső irányában a ház felé emelkedő, parkosított felület erősíti. Falas, épített keretezése, és a házhoz tartozó testszerűsége egyben az épülettel beépíthetetlen tömbbelső ’megtöltése’, mely a Fellebbviteli Ügyészség felé is építészeti kapcsolatot teremt.
 
Alapvetően vakolt házat terveztünk, melyet e helyütt minőségben is elegendőnek tartunk, és minek által az épület a környezetébe jól illeszthető. Az épületen a lábazat kisszerűségének problematikáját a kővel burkolt posztamens szinttel oldottuk fel, ami egyben a nagyobb igénybevételű homlokzatfelületekre is megoldást ad. A süttői mészkő burkolat egészen a terepcsatlakozástól a bejárati szint padlója feletti 80 cm-ig tart. Vele azonos anyagú minden lépcső, támfal, mely ebben a tartományban van, szintúgy a megközelítési irányok csatlakozó gyalogos felületei. Ennek köszönhetően a ház minősége a falai mentén a környezetben szétterjed, a kő anyag szimbolikus alapzatot kölcsönöz az épületnek, és a méltatlan környezetből kiemeli. Ez a vakolt felületek mellett is elegendő rangot, statikus helyzetet, és ezáltal bizonyosságot biztosít számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +

 

 

 

... munkaközi szövegtöredékek

 

… itt sem a megjelenésben van az építészet állandósága. Egyedi minden megoldás, könyörtelen geometriai probléma, melyet tovább fokoz az adott városi kontextus, a telek formája, szomszédsági viszonyai, megközelíthetősége, tájolása, és így tovább. Ezen követelmények teljesítése csak a belépő, az etikai minimum, és az építészeti probléma ezeken túl kezdődik. Azt viszont látni kell, hogy a funkció és a városi lépték követelményeinek optimalizált teljesítéséből sok minden következik, bizonyos mértékben a forma is. Más kérdés – és itt most nem kerülhető el, hogy a helyzetet tovább bonyolítsam – hogy engem önmagában is érdekel, miképpen lehet egy épület funkcióját felhasználni az építészeti milyenségének forrásaként. Másképp: hogyan érhető el, hogy az adott helyzetben nyilvánvalóvá váljék az épület rendeltetése, annak megjelenéséből?

 

… az építészet tömegéből kihallani bizonyos ’intézmények’ nyelvjárását – így a vasúti építészetét, a postaépítészetét, a kórházakét, az egyetemekét és a bíróságokét is –, és ez nagyszerű! Olyan érték ez, amit nem szabad veszni hagyni, és ami engem nagyon érdekel.

 

… a háznak ebben a kiszolgáltatottan körüljárható, szigetszerű helyzetében még annak eldöntése is feszültségtől terhes, hogy mi számít vajon fő nézetének, és megengedhető-e egyáltalán, hogy legyen alárendelt oldala? Vagy mi van, ha ilyen nincs? Normális dolog-e, ha egy ház négy oldalról egyaránt rangos? És homlokzatokkal azonos-e a nézet, vagy a nézet itt minden esetben térbeli probléma? Az általam elgondolt megoldás lényege sok egyéb között – de formailag mindenképpen – abban van, hogy a ház ezekre a kérdésekre a választ csak az érzékeltetés szintjén adja meg, és nem a deklarálásén, ugyanakkor mindez nem eredményezhet bizonytalanságot.

 

 

Végső soron a ház a térben úszik, nem úgy mint a jelenlegi bírósági épület, amely egy zárt rendbe, az utca beépítésébe illeszkedik, és ennél fogva egyetlen homlokzatával emblémaként szemlélhető. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi megyei bíróság helyzete sokkal egyszerűbb. Ez természetesen nem von le semmit értékéből, de könnyebb ebben a térbeli (inkább síkbeli) helyzetben megfelelni, és jól bevált eszközökkel kommunikálni, mert az utcai helyzetnek természetéből adódóan van irányultsága, van viszonyítási rendszer, van ’mihez képest’. A házunk szigetszerűsége eleve támasztja azt az elvárást, hogy minden irányban utcai rangban kell megfelelnie, de a közelsége alapján igazán utcai csak az északi és a déli homlokzata. Az a helyzet, hogy nincsenek lefektetve az adott térstruktúrában a viszonyítási pontok, magyarul kialakulatlan, kuplerájos helyzet van. És ebben úgy kell letennünk a házat, hogy az egyfelől a további fejlődés számára meghatározó legyen, de az nem illeszthető egy rendbe, mert ilyen nincs. És nem is kívánom elemezni az utcák faramuci helyzetét, a zavaros ’szomszédságokat’ (posta technológiai udvara, Shell kút háta, ideiglenesen meglévő családi házak, a transzformátor állomás, ipari út, stb.).

 

Én az adott helyzetben azt tartom helyesnek, ha olyan házat tudunk ’csinálni’, amelyik ennek a helyzetnek meg tud felelni: úgy kerül ide, hogy nem ébrednek újabb feszültségek, sőt a meglévők csökkennek, és egyszerre minőségi iránymutatásul szolgál a tömb további fejlesztésében. Véleményem szerint ez a ház ezt tudja. Meglátásom szerint egyébként ebben versenyképes a pályázati mezőnyben még két munka volt, de mindketten lényegesen birodalmibb hatással, meglehetősen direkt eszközökkel és lényegesen drágább megoldásokkal értek el vitathatóbb eredményt.

 

 

… Míg a jelenlegi bíróság embléma szerű utcai homlokzatán adekvát megoldás az embléma szerű bejárat, addig világos, hogy az általam a direktség helyett választott rétegességben a helyénvaló megközelítés a rétegekben való bejutás, és ez a tervben könyörtelenül végig is van vezetve.

 

 

… A sarkok, mint szélső mezők áttört felülettel való hangsúlyozása elegendő, hatékony és egyedi ízzel bír. A parkolók felé a külső hártya – azaz a pillérköz – , míg a park felől a lépcsőházi fal kap áttört anyag-mezőt (kőrácsot), ez tovább fokozza a parkoló felőli sarok rangját. A két mező viszonya bonyolult, már szinte szobrászati esztétikai kérdés, és részben térbeli helyzetük egymáshoz képest, részben pedig a pillérsoros fedett bejárati rész arányváltozásai azok, amik ennek helyességét alátámasztják. De helyes ’funkcionálisan’ is: a külső oldali, pillérek közötti mező a bejárati helyzetet értelmezi az épület jellemző látványai felé, míg a falban, az üveg előtti mező falszerűvé teszi az ablakot, mert itt a nagy ablak a belső megvilágítás miatt szükséges és kedvező, homlokzatilag viszont sérti a viszonyt a belső és külső határoló felületek között.